Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční podmínky

Záruka na zboží je poskytována v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu 2 let. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka je poskytována na chyby vzniklé při výrobě a výrobní vady, které nebyly viditelné při zakoupení zboží.

Záruka se nevztahuje na:

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Místo uplatnění reklamace

V případě závady nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace:
  1. (zaslání na adresu) sídlo firmy: Michal Tomeš, Střížov 10, Drahanovice, 783 44
Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.
Pro usnadnění a hladší průběh vyřízení reklamace nás nejdříve kontaktujte:
Email: orient@omtara.cz
Telefon:  605 825 872 nebo 737 862 797
 

Způsob uplatnění reklamace

Při vzniku první vady je nutné poškozený výrobek okamžitě přestat používat, zabalit a kompletní doručit na naši adresu (poštou na adresu sídla firmy) v co nejkratší době. Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o zaplacení (faktura, paragon nebo lístek z pošty případně zásilkové služby) a podrobný popis závady.

Po obdržení reklamovaného zboží zašle prodávající na email kupujícího potvrzení o převzetí reklamace (reklamační protokol) a to nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace. Po odborném posouzení vzniklé vady (nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace) bude kupující informován o způsobu a lhůtě vyřízení reklamace.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. V tomto má kupující nárok požadovat proplacení přepravních nákladů spojených se zasláním reklamace, nejvýše však dle ceníku přepravy uvedeném na eshopu prodejce (www.omtara.cz).

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Při ukončení reklamačního řízení bude kupujícímu zaslán protokol o ukončení reklamačního řízení včetně způsobu jeho vyřízení.

Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní.

Reklamace dopravy

Pokud jste zboží převzali (vychází se z podpisu dokumentu o převzetí zásilky od přepravce) máme za to, že zboží bylo v pořádku doručeno. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci - poškození zboží během dopravy - lze uplatnit do 3 dnů od podloženého převzetí zásilky. Tuto reklamaci nám sdělte (nejlépe mailem) a informujte přepravce, který tuto reklamaci vyřizuje.

Doručení reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno poštou a dopravu hradí prodávající.

Doprava zdarma při objednávce nad 1000 Kč
Dárek ke každé objednávce

Kontaktní adresa

Orient shop Omtara
Střížov 10
Drahanovice
783 44

Velkoobchodní sekce

Sociální sítě

Přejít na stránky olomouckeorient.cz
Všechna práva vyhrazena Orient shop Omtara 2014